Ди порталым зихъуэжащ

Ди порталым зихъуэжащ

Ди порталым зихъуэжащ
Фото:
Илъэситху текIф нэужь и интернет-порталым и напэр хатхъуэкIын мурад дыщIащ. Ди дизайнер Iэзэхэм елэжьа нэужь сайтыр нэхъ гъэщIэгъуэн хъуауэ къыдобж.
«Урысей дэтхэнэ лъэркъым и зэхуэдэщ» порталым и напэр иджы хьэм ещхьщ. Абы къикIыр, ди сайтым и амалыр дъэпкъхэмрэ ахэм я хабзэмрэ я дахагъэр къэтцIыхун хуейщ, ар фэдгъэлъэгъуну и мурад.
Абы къинэмыщIауэ, иджырей сайтыщIэр нэхъ псынщIэ дыщIащ. Ауэ, псалъэм папщIэ, ди журналист Iэзэхэм я лэжьэкIэм зихъуэжакъым. Абы ятх хъыбарыщIэхэри интервьюхэри хуабжьу губзыгъэщ.
«Урысей дэтхэнэ лъэркъым и зэхуэдэщ» порталым и нэхъыщхьэ Радик Амиров
Это неполный текст новости
Комментарии закрыты